Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Service og vedligehold

Som alle andre tekniske anlæg har geoenergianlæg også behov for service og vedligehold. Herforuden skal det også indtænkes:

 

• At myndighedskrav, stillet i tilladelsen til drift af anlægget, skal overvå-

  ges og dokumenteres.

• At anlægget årligt skal gennemses af fagteknisk personale og måle-

  udstyr  løbende skal testes og kalibreres.

• At boringerne i anlægget løbende skal overvåges og ad åre sand-

  synligvis serviceres ved oprensning.

 

Individuelle drift og serviceaftaler

ATES A/S tilbyder individuelle service og driftsaftaler, som tilpasses det speci-

fikke anlægs karakteristika samt til vore kunders ønsker og behov. Der tilbydes

alt fra simple aftaler til aftaler, hvor ATES A/S står for den komplette drift og vedligehold. I aftalerne tilbydes tillige døgnvagt og tilkald, som tilpasses til det specifikke anlægs kritiske behov for oppetid.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329