Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Grundvandskøling

I grundvandskøleanlæg udnyttes grundvandets naturlige temperatur, som i Danmark typisk ligger mellem 8-12 °C. Grundvandskøling egner sig således til højtemperaturkøling, som fx til proceskøl, komfortkøl i nyere byggeri, konden-satorkøl til konventionelle køleløsninger mv.

 

Grundvandskøling fungerer ved, at grundvand oppumpes fra én eller flere pumpeboringer og ledes via rørledninger til en varmeveksler, hvori køleener-gien afsættes og overskudsvarmen fra køleprocessen optages. Herfra ledes grundvandet videre til én eller flere reinfiltrationsborin-ger/afledningsanlæg,

hvor vandet enten reinfiltreres til grundvandsmagasi-net eller afledes til dræn-anlæg/recipient (sø, å, havet mv.).

 

Grundvandskøleanlægget indbygges typisk som frikøling, hvor der året rundt opnås markante energibesparelser i en størrelsesorden på 70-90 %. De store energibesparelser fører til en meget kort tilbagebetalingstid for anlægget.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329