Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Aquifer Thermal Energy Storage (ATES)

I ATES anlæg udnyttes jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber samt udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumper.

 

ATES anlæg fungerer ved, at grundvand i kølesæsonen oppumpes fra ”kolde” boringer og ledes til en varmeveksler, hvori køleenergien afsættes og over-skudsvarmen optages. Herfra ledes det opvarmede grundvand videre og rein-filtreres i grundvandsmagasinet, så der dannes et varmelager.

 

I varmesæsonen reverseres pumperetningen, så den lagrede varme genind-vindes fra grundvandsmagasinet. Varmen kan således genanvendes som kilde varmepumpedrift eller afledes til omgivelserne via frikøling. Det oppumpede grundvand genkøles ned til 2 °C, hvorefter det reinfiltreres til grundvandsma-gasinet, så der dannes et kølelager til den efterfølgende kølesæson.

 

ATES anlæg påvirker kun miljøet i meget begrænset omfang, samtidig med at der opnås store energibesparelser med korte tilbagebetalingstider til følge.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329